Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Forfatningen

Uddrag af Kinas forfatning, som sikrer den enkelte kinesers rettigheder. Forfatningen har meget til fælles med forfatninger i Vesten, men myndighederne tager den på ingen måde alvorligt, hvis det ikke tjener deres formål.

 

Artikel 33

Alle personer med nationalitet i Folkerepublikken Kina er borgere i Folkerepublikken Kina.

Alle borgere i Folkerepublikken Kina er lige for loven.

Alle borgere er berettiget til de rettigheder og må samtidig yde de pligter, som forfatningen og loven foreskriver.

 

Artikel 34

Alle borgere i Folkerepublikken Kina, der har nået en alder af 18 år, har ret til at stemme og lade sig opstille til valg uden hensyn til etnisk status, race, køn, beskæftigelse, familiebaggrund, religiøs overbevisning, uddannelse, ejerforhold eller bopælsvarighed, bortset fra personer, der har mistet deres politiske rettigheder i henhold til loven.

 

Artikel 35

Borgere i Folkerepublikken Kina har ytringsfrihed, pressefrihed, mødefrihed, forbundsfrihed, processionsfrihed og demonstrationsfrihed.

 

Artikel 36

Borgere i Folkerepublikken Kina har trosfrihed.

Intet statsorgan, offentlig eller individuel organisation kan tvinge borgere til at tro eller ikke tro på nogen religion; ej heller må de udøve diskrimination mod borgere, der tror eller ikke tror på nogen religion.

Staten beskytter normale religiøse aktiviteter. Ingen må benytte religion til at beskæftige sig med aktiviteter, der skaber kaos i den offentlige orden, svækker borgernes helbred eller generer statens uddannelsessystem.

Religiøse grupper eller religiøse anliggender er ikke underkastet nogen udenlandsk dominans.

 

Artikel 37

Den personlige frihed for borgere i Folkerepublikken Kina er ukrænkelig.

Ingen borger kan anholdes uden godkendelse af eller ved Folkes Fuldmagtsmyndigheds eller folkedomstolens beslutning, og anholdelsen skal udføres af et statsligt sikkerhedsorgan.

Ulovlig tilbageholdelse eller berøvelse eller andre former for indskrænkning af den personlige frihed er forbudt og ulovlig kropsvisitering af borgere er forbudt.

 

Artikel 38

Folkerepublikken Kinas borgeres personlige værdighed er ukrænkelig. Krænkelse, injurier, falsk anklage eller falsk mistanke rettet mod borgere er på alle måder forbudt.

 

Artikel 39

Folkerepublikken Kinas borgeres bolig er ukrænkelig. Ulovlig ransagelse af eller indtrængen i en borgers bolig er forbudt.

Staten og samfundet er behjælpelig med blinde, døvstumme og andre handicappede borgeres arbejde, levebrød og uddannelse.

 

Artikel 40

Korrespondancefrihed og –hemmelighed for borgere i Folkerepublikken Kina er beskyttet af loven. Ingen organisation eller intet individ må af nogen årsag overtræde borgernes korrespondancefrihed og –hemmelighed, bortset fra tilfælde, hvor det af nødvendighed for statens sikkerhed eller politiefterforskning, offentlig sikkerhed eller retssikkerhed eller retsorganer er tilladt at censurere korrespondance ifølge procedurer ifølge loven.

 

Artikel 41

Borgere i Folkerepublikken Kina har ret til at kritisere eller stille forslag vedrørende alle statsorganer eller –embedsmænd. Borgere har ret til at henvende sig til relevante statsorganer for at føre klagemål eller anklager mod eller afsløringer af alle statsorganer eller –embedsmænd for brud på loven eller pligtforsømmelse; men falskneri eller forvrængning af kendsgerninger med det formål at bagvaske eller rette falsk mistanke er forbudt.

De implicerede statsorganer skal på en ansvarlig måde tage sig af klagemål, anklager eller afsløringer fremsat af borgere efter at have forvisset sig om kendsgerningerne. Ingen må fortie sådanne klagemål, anklager og afsløringer eller foretage repressalier mod borgerne, der har fremsat dem.

Borgere, har lidt tab som et resultat af overtrædelse af deres borgerrettigheder begået af alle statsorganer eller –embedsmænd har ret til at modtage kompensation ifølge loven.

 

Artikel 42

Borgere i Folkerepublikken Kina har såvel ret som pligt til at arbejde.

Staten skaber gennem forskellige kanaler ansættelsesvilkår, øger arbejdssikkerhed og –sundhed, forbedrer arbejdsvilkårene og, på grundlag af voksende produktion, forhøjer vederlaget for arbejdet og velfærdsgoder.

Arbejde er en æressag for alle borgere, der er i stand til at arbejde. Alle arbejdende mennesker i statsforetagender og i by- eller landkollektiver bør gribe deres arbejde an som de landets herrer, de er. Staten fremmer den socialistiske arbejdskappestrid og hædrer mønsterarbejdere og dygtige arbejdere. Staten opmuntrer borgere til at deltage i frivilligt arbejde.

Staten yder den nødvendige faguddannelse til borgerne, før de ansættes.

 

Artikel 43

Arbejdende mennesker i Folkerepublikken Kina har ret til hvile.

Staten yder hvile- og rekreationsfaciliteter til det arbejdende folk og foreskriver arbejdstid og ferie for arbejdere og personale.

 

Artikel 44

Staten skaber ifølge loven et pensionssystem for arbejdere og personale i foretagender og institutioner for funktionærer i statsorganer. Underholdet for pensionister sikres af staten og samfundet.

 

Artikel 45

Borgere i Folkerepublikken Kina har ret til materiel hjælp fra staten og samfundet, når de bliver gamle, syge eller handicappede. Staten skaber den nødvendige socialforsikring, socialhjælp og sundhedstjeneste for at borgerne kan nyde denne ret.

Staten og samfundet sikrer krigsinvaliders underhold, sørger for pension til familier til martyrer og giver særbehandling til familier til militærpersonel.

 

Artikel 46

Borgere i Folkerepublikken Kina har pligt såvel som ret til at modtage undervisning.

Staten fremmer en almen moralsk, intellektuelt og fysisk udvikling af børn og unge.

 

Artikel 47

Borgere i Folkerepublikken Kina har frihed til at beskæftige sig med videnskabelig forskning, boglig og kunstnerisk stræben. Staten opmuntrer og medvirker til kreative bestræbelser, der bidrager til folkets interesser, og som udføres af borgere, der er beskæftiget med uddannelse, videnskab, teknologi, litteratur, kunst og andet kulturelt arbejde.

 

Artikel 48

Kvinder i Folkerepublikken Kina har samme rettigheder som mænd i alle livets virkefelter i såvel det politiske, økonomiske, kulturelle, sociale liv som familielivet.

Staten beskytter alle kvinders rettigheder og interesser, hylder princippet om lige løn for lige arbejde til både mænd og kvinder og uddanner og udvælger kadrer blandt kvinder.

 

Artikel 49

Ægteskabet, familien og moder og barn er beskyttet af staten.

Både ægtemand og –hustru har pligt til at praktisere familieplanlægning.

Forældre har pligt til at opfostre og uddanne mindreårige børn, og myndige børn har pligt til at forsørge og hjælpe deres forældre.

Krænkelse af friheden i ægteskabet er forbudt. Mishandling af ældre, kvinder og børn er forbudt.

 

Artikel 50

Folkerepublikken Kina beskytter kinesiske statsborgere, bosiddende i udlandet, og deres lovlige rettigheder og interesser, og beskytter lovlige rettigheder for tilbagevendte udenlandskinesere og for familiemedlemmer til kinesiske statsborgere, der bor i udlandet.

 

Artikel 51

Borgere i Folkerepublikken Kina må ikke i udfoldelse af deres friheder og rettigheder krænke statens, samfundets eller kollektivets interesser eller andre borgeres friheder og rettigheder.

 

Artikel 52

Borgere i Folkerepublikken Kina har pligt til at værne om landets enhed og alle dens nationaliteters enhed.

 

Artikel 53

Borgere i Folkerepublikken Kina må holde sig til forfatningen og loven, bevare statens hemmeligheder, beskytte offentlig ejendom, overholde arbejdsdisciplin og offentlig orden og respektere samfundsmoralen.

 

Artikel 54

Borgere i Folkerepublikken Kina har pligt til at værne om fædrelandets sikkerhed, ære og interesser; de må ikke begå gerninger, der er skadelige for fædrelandets sikkerhed, ære og interesser.

 

Artikel 55

Alle borgere i Folkerepublikken Kina har en hellig pligt til at forsvare fædrelandet og modsætte sig angreb.

Borgere i Folkerepublikken Kina har en ærefuld pligt til at udføre militærtjeneste og gå ind i militsen ifølge loven.

 

Artikel 56

Borgere i Folkerepublikken Kina har pligt til at betale skat ifølge loven.

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk