Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Om vareforsyning

Grønlændernes stigende indtægter betød, at importen af nye varer steg. Teksten er fra Grønlandsposten 16. marts 1942.

 

Aaret 1941 bragte Grønland gode forsyninger af Proviant, Salt, Kul og Trælast. Suppleret af store canadiske Skibe samt af et enkelt dansk Skib der nu sejler under Panamas Flag, har vore egne Skibe, “Hans Egede”, “ Gertrud Rask” og “Julius Thomsen” ialt bragt ca. 16000 Tons Last til de grønlandske Kolonier.

Af disse 16000 Tons var 8000 Tons forskelligt Stykgods, saasom Mel, Sukker og andre Kolonivarer, Tøjer, Isenkram, Rebslagervarer Solarolie og Petrolium og de uendelig mange Ting der nu engang udhandles i de grønlandske Butikker. 3000 Tons var Salt til Fiskerierne, heraf kom de 2500 Tons saa langt som fra Bahama Øerne, der ligger ud for Mexikos Kyst. De øvrige 500 Tons Salt kom fra Portugal. Af Kul fik vi 4000 Tons fra Canada og fra dette Land ligeledes 1000 Tons Trælast.

Forsyningsmæssigt staar Grønland i Dag saa stærkt som nogen Sinde. Foruden de ordinære Forsyninger, der er udsendt til Kolonierne, har Administrationen yderligere foranlediget indkøbt og opsendt store Reservelagere af Krudt, Hagl og Bly samt af de for Fiskeriet saa nødvendige Fiskekroge og amerikanske Bomuldsliner. Disse Beredsakbslagre, som for Tiden ligger ved Godthaab, vil blive fordelt over hele Landet i den kommende Sommer.

Amerika er i Krig, har en stor Hær, der skal have Forsyninger. Landet hjælper dels Alierede, og mange Fabrikker er gaaet ind i Krigsindustrien. Alt dette medvirker til, at Priserne stiger, men samtidig medfører det ogsaa Vareknaphed paa mange Omraader. Der er lange Leveringstider fra Leverandørernes Side – helt op til ½ Aar kan der gaa, før en bestilt Vare, som for Eks. Slædestaal, kan leveres. I dag har den amerikanske Hær Forret til alt, hvad den har Brug for, og alle andre maa vente, til Hærens Fordringer er opfyldt.

Under Overgangen til de nye Forhold har det vist sig, at mange Varer, som vi i Tidens Løb er blevet vant til her i Grønland, ikke kan skaffes i Amerika eller Canada, men paa den anden Side er ogsaa kommet Varer til Grønland, som vi ikke før har kendt heroppe.

Der udfoldes, saavel fra Administrationens som fra Grønlands Delegationens Side de størst mulige Bestræbelser for at skaffe saa gode Varer som muligt til Grønland – vel at mærke gode Varer til en overkommelig Pris.

Vore Skibe har været holdt i Fart paa U.S.A. Hale Aaret Rundt. Desvære har vi for kort Tid siden været ude for det Uheld at miste vort gode Skib “Gertrud Rask”.

Det er i Aar Administrationens Plan at lade de stor fragtede Skibe besejle henholdsvis Sukkertoppen for Sydgrønlands og Egesminde for Nordgrønlands vedkommende. Disse to Kolonier, hvor der er bygget stor Pakskure, der hvert Sted kan rumme 1200 Tons Varer, vil blive Stabelpladser, hvorfra Varerne senere fordeles til de øvrige Vestkystkolonier ved Hjælp af de i Grønland  stationerede 10 Motorskonnerter. En Undtagelse danner dog Julianehaab, der saa vidt muligt vil blive besejlet direkte.

Hvorledes Østkysten vil blive besejlet, er endnu ikke planlagt, men Thule vil i Aar blive besejlet af “Fylla” I Lighed med sidste Aar. Det er endvidere muligt, vi nødsages til ogsaa at sende “Sigrid” derop.

Forhaabentlig kommer der rigeligt med Salt til Fiskerierne i Aar. Allerede i slutningen af April kan der til Sukkertoppen og Godthaab ventes et Skib med ca. 2000 Tons Salt. Af denne Forsyning vil Holsteinsborg og Frederikshaab Fiskerier ogsaa modtage et Parti. Endnu en Saltlast kan ventes i Maj Maaned, og denne gaar til Julianehaab og Egedsminde; fra denne sidste Koloni vil der blive sendt Skonnerter rundt i Diskobugten og til Umanak med Saltlaster. Ogsaa Holsteinsborg til faa et større Parti derfra.

Efter de Meddelelser Administrationen har faaet, er Saltet, der i Aar udsendes i Sække, allerede indkøbt, ligesom Skibsrum er sikret for den første Lasts Vedkommende.

Hvis Torsken derfor i Aar vil vise sig I ligesaa store Mængder, som den er forekommet de sidste to Aar, vil der være Grund til at tro, at vi kan overstige sidste Aars Indhandlingsresultat betydeligt, og dette var dog paa over 5 Millioner Kilo.

 

[…]

 

Tekst 15 | Oversigten over kildetekster | Tekst 17

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk