Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Genéve-aftalen om Cambodja

I marts 1954 indledte stormagterne og repræsentanter fra de franske kolonier i Indokina en konference i Geneve. Målet for konferencen var at afslutte Indokinakrigen og derved give staterne Laos, Vietnam og Cambodja selvstændighed. Cambodja havde formelt fået sin selvstændighed i 1953, dette skulle nu stadfæstes i Geneve. Den følgende tekst er et uddrag af konferencens erklæring fra 20. juli 1954.:

 

KAPITEL I

Styrende principper og betingelser for effektuering af våbenhvile

 

Artikel 1.

Fra den 23. juli 1954 kl. 0800 (Beijing middeltid) at regne skal hærførerne for de to parters væbnede styrker beordre og håndhæve en total standsning af alle fjendtligheder, gældende for alle tropper og personel i land-, flåde- og luftstyrker under deres myndighed.

 

Artikel 2.

I overensstemmelse med princippet om en samtidig våbenhvile over hele Indokina skal der ske en samtidig indstilling af fjendtligheder over hele Cambodja, i alle kampområder og for alle de to parters styrker.

 

For at forebygge eventuelle misforståelser og fejltagelser og for at sikre, at både afslutningen af fjendtlighederne og alle andre operationer, der skyldes indstillingen af fjendtlighederne, faktisk sker samtidig: at der tages behørigt hensyn til den nødvendige tid til fremsendelse af våbenhvileordren til den mindste enhed af kampstyrker på begge sider, hvorfor de to parter har indvilliget i, at en total og samtidig våbenhvile i hele Cambodjas territorium skal effektueres kl. 8 (lokal tid) den 7. august 1954. Der er enighed om, at Beijing middeltid skal opfattes som lokaltid.

Hver side skal nøje efterleve den tidsplan, der er opnået enighed om mellem de to parter, til effektuering af alle operationer i forbindelse med indstilling af fjendtlighederne.

 

Artikel 3.

Alle operationer og bevægelser i forbindelse med effektuering af indstilling af fjendtlighederne skal udføres på en sikker og ordentlig vis.

 

Inden for et antal dage, der fastlægges af begge parters hærførere, efter at våbenhvilen er opnået, er hver part ansvarlig for at flytte og neutralisere miner, lureminer, sprængstoffer og eventuelle farlige anordninger, som den har lagt ud. Skulle en total fjernelse og neutralisering vise sig umulig før afgangen, skal den pågældende part markere stedet med synlige skilte. Lokaliteter, der således er ryddet for miner og eventuelle andre hindringer i den internationale kontrolkommissions og fælleskommissionens personels fri bevægelse skal meddeles til sidstnævnte af den lokale militære ledelse.

Eventuelle episoder, der måtte opstå mellem de to siders styrker, og som måtte opstå på grund af misforståelser og fejltagelser, skal afgøres på stedet for at begrænse deres rækkevidde.

I løbet af de dage, der går umiddelbart forud for våbenhvilen, forpligter begge parter sig til ikke at iværksætte nogen langsigtede operationer mellem det tidspunkt, hvor aftalen om indstilling af fjendtlighederne er underskrevet i Geneve og det tidspunkt, hvor våbenhvilen effektueres.

 

KAPITEL II

Procedure for tilbagetrækning af udenlandske væbnede styrker og udenlandsk militærpersonel fra Cambodjas territorium

 

Artikel 4.

Tilbagetrækning uden for Cambodjas territorium omfatter:

Den Franske Unions væbnede styrker og militære kamppersonel:

kampformationer af enhver art, der er trængt ind i Cambodjas territorium fra andre af halvøens lande eller regioner:

alle udenlandske elementer (eller cambodjanere, der ikke er hjemmehørende i Cambodja) i de militære formationer af enhver art eller som beklæder tilsynsførende funktioner i alle politiske eller militære, administrative, finansielle eller samfundsmæssige organer, der har arbejdet i samarbejde med vietnamesiske militærenheder.

Tilbagetrækning af militærstyrker og elementer, som omtales i de ovennævnte paragraffer, og deres militære forsyninger og materiel skal afsluttes inden for 90 dage, regnet fra ikrafttrædelse af den nuværende aftale.

De to parter skal garantere for, at tilbagetrækningen af alle styrker skal effektueres i overensstemmelse med aftalens formål, og at de ikke vil tillade fjendtlige handlinger af enhver art eller skride til nogen handlinger, der antages at skabe vanskeligheder for sådanne tilbagetrækninger. De skal så vidt muligt assistere hinanden.

Mens tilbagetrækningen pågår, skal de to parter ikke tillade nogen form for ødelæggelse af eller sabotage på offentlig ejendom eller noget form for angreb på den civile befolknings liv eller ejendom. De skal ikke tillade nogen forstyrrelse af den lokale civiladministration.

Fælleskommissionen og den internationale kontrolkommission skal føre tilsyn med effektueringen af foranstaltninger for at sikre styrkernes sikkerhed under tilbagetrækningen.

Fælleskommissionen i Cambodja skal fastlægge de detaljerede procedurer for tilbagetrækning af styrker på basis af ovennævnte principper.

 

KAPITEL III

Andre spørgsmål

 

Khmerernes væbnede styrker, hjemmehørende i Cambodja

 

Artikel 5.

De to parter skal forpligte sig til, at Khmerernes modstandshær inden for 30 dage efter, at ordren om våbenhvile er blevet kundgjort, skal være afvæbnet på stedet; samtidig skal Den Kongelige Khmerhær afholde sig fra at gribe til fjendtlige handlinger mod Khmerernes modstandshær.

 

Artikel 6.

Disse statsborgeres situation skal afgøres i lyset af den erklæring, som delegationen fra Cambodja afgav på Genevekonferencen, der lyder som følger:

                     

”Cambodjas kongelige regering, der i et ønske om at sikre harmoni og enighed mellem kongerigets folkeslag erklærer at være besluttet om at tage forholdsregler til at integrere alle borgere uden diskrimination i det nationale samfund og til at garantere dem ret til at nyde de rettigheder og den frihed, som kongerigets forfatning tilvejebringer; bekræfter, at alle cambodjanske borgere frit kan deltage som stemmeafgivere og kandidater til parlamentsvalg med hemmelig afstemning.”

 

De nævnte statsborgere eller deres familier skal ikke udsættes for repressalier, eftersom enhver statsborger uden diskrimination sammenlignet med andre statsborgere nyder alle de forfatningsmæssige garantier i forbindelse med beskyttelse af person eller ejendom og demokratiske friheder.

 

Ansøgere kan derfor optages i den almindelig hær eller det lokale politikorps, hvis de lever op til de påkrævede betingelser for den aktuelle rekruttering til hær og politikorps.

 

Den samme procedure gælder for de personer, der er vendt tilbage til civillivet, og som ansøger om civil ansættelse på samme vilkår som andre statsborgere.

 

Forbud mod indførelse af nye tropper, militærpersonel, oprustning og krigsmateriel.

 

Artikel 7.

I overensstemmelse med erklæringen, udtrykt af den cambodjanske delegation på Genevekonferencen af udenrigsministre, kl. 2400, den 20. juli 1954:

 

”Cambodjas kongelige regering vil ikke indgå nogen aftale med andre stater, hvis denne aftale forpligter Cambodja til at indtræde i en militæralliance, der ikke er i overensstemmelse med principperne for FN-pagten, eller med principperne for aftalen om indstilling af fjendtlighederne eller, ifald dets sikkerhed ikke trues, en forpligtelse til at etablere baser på cambodjansk territorium til udenlandske magters militærstyrker.

 

”I løbet af den periode, der vil gå mellem datoen for indstilling af fjendtlighederne i Vietnam og datoen for den endelige fastlæggelse af politiske problemer i dette land, vil den kongelige regering i Cambodja ikke anmode om udenlandsk hjælp til krigsmateriel, -personel eller –instruktører, ud over til et effektivt forsvar af territoriet.”

 

 

Civile fanger og krigsfanger. – begravelse.

 

Artikel 8.

Frigivelse og hjemsendelse af alle civile fanger og krigsfanger, som hver af de to parter har tilbageholdt ved ikrafttrædelse af den aktuelle aftale skal udføres under følgende betingelser:

 

Alle krigsfanger og civile fanger af enhver nationalitet, som er blevet taget til fange siden begyndelsen af fjendtlighederne i Cambodja under militæroperationer eller ethvert andet krigsforhold og i enhver del af Cambodjas territorium, skal frigives, når den aktuelle våbenhvileaftale træder i kraft.

Udtrykket ”civile fanger” skal forstås som alle de personer, der i sammenhæng med at have bidraget på enhver måde til den politiske og væbnede strid mellem de to parter er blevet anholdt af samme grund og fængslet af en af parterne under perioden med fjendtligheder.

Alle udenlandske krigsfanger, der er blevet taget til fange af en af parterne, skal overdrages til modpartens behørige myndighed, der skal give dem al mulig assistance til at rejse til den destination, de måtte ønske.

 

Artikel 9.

Når den aktuelle aftale er trådt i kraft, skal cambodjanerne inden for en fastlagt periode give bemyndigelse til opgravning og fjernelse af jordiske rester af modpartens afdøde militærpersonel, hvis gravene er kendte og eksistensen af grave er blevet fastslået, deriblandt jordiske rester af krigsfanger eller afdøde personel, der er begravet på cambodjansk territorium.

 

Fælleskommissionen skal fastlægge procedurerne for, hvordan denne opgave skal føres ud i livet, og tidsgrænsen for, hvornår den skal være afsluttet.

 

KAPITEL IV

Fælleskommissionen og den internationale kommission for tilsyn og kontrol i Cambodja

 

Artikel 10.

Ansvaret for effektueringen af aftalen om indstilling af fjendtlighederne påhviler parterne.

 

Artikel 11.

En international kommission skal være ansvarlig for kontrol og tilsyn med iværksættelse af foranstaltningerne i aftalen om indstilling af fjendtlighederne i Cambodja. Den skal bestå af repræsentanter for følgende stater: Canada, Indien og Polen. Den skal ledes af den indiske repræsentant. Dens hovedkvarter skal være i Phnom Penh.

 

Tekst 3 | Oversigten over kildetekster | Tekst 5

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk