Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Det tyske Islamiske Charter

Zentralrat der Muslime in Deutshland (ZMD)

Det Centrale Råd for Muslimer i Tyskland

 

ZMD viser, hvor nært beslægtede de europæiske broderskaber er. Det er den samme ideologi, og dermed den samme erklæring om tilslutning til demokrati, ønsket om en vis integration i det nye tyske fædreland, som de tyske muslimer gerne vil være en del af, og som de ønsker at samarbejde med mod terrorisme og for integration. ZMD har den samme ambition som muslimer i resten af vesten om, at de skal blive myndighedernes dialogpartner, selvom den folkelige opbakning bag ZMD sandsynligvis er lige så ringe, som den er i USA, England, Frankrig og i Danmark.

Taget på adressen: http://www.zentralrat.de/3037.php

 

ZMDs fundamentale deklaration om forholdet mellem muslimer, deres stat og deres samfund

 

Forord

Islam er ikke noget nyt fænomen i Tyskland, og det er med sikkerhed ikke et, der forsvinder. Mere end 3 ½ million muslimer bor nu i Tyskland, og mange af dem er 3. eller 4. generation. De fleste muslimer identificerer sig med det tyske samfund, og de vil afgjort blive boende i Tyskland. De muslimer der bor i Tyskland, og som for mere end 500.000s vedkommende er tyske borgere, føler sig nu hjemme der. De fleste betragter ikke sig selv som immigranter i et værtsland, men som tyske borgere, eller kommende tyske borgere. Som en betydende minoritet i dette land, så er muslimer forpligtede på med åbent sind at integrere sig i det tyske samfund og indgå i dialog om deres tro og deres religiøse praksis.
Heraf følger, at majoriteten i dette land har et krav på at vide, hvad der er muslimernes holdning til grundlæggende forhold som den Føderale Konstitution, loven, demokrati, pluralisme og menneskerettigheder. Det er ikke fordi muslimerne har undladt at give deres mening til kende om disse forhold. Men alligevel er der et behov for at give majoriteten i dette land svar, som er klare, velafgrænsede og omfattende, et behov som er blevet så meget mere udtalt efter 11.9.2001.
Dette Islamiske Charter, der blev enstemmigt vedtaget af ZMDs repræsentanter på et møde 3.2.2002, er designet til at give svar på de fundamentale spørgsmål anført ovenfor. Det skal således bidrage til fordomsfri og åben debat på det politiske og det sociale niveau.

 

 

 1. Islam er fredens religion

"Islam" betyder på en og samme tid fred og underkastelse. Islam er derfor den religion, hvor mennesket gennem sin beslutning om underkastelsen under den ene Gud finder fred med sig selv og omgivelserne. Historisk set er islam – sammen med jødedommen og kristendommen – en af de tre monoteistiske verdensreligioner opstået i Mellemøsten. Idet islam har modtaget de fortsatte guddommelige åbenbaringer, har den meget tilfælles med de to andre religioner.

 

 2. Vi tror på en nådefuld Gud

Muslimer tror på Gud, som de på same måde som arabiske kristne kalder ”Allah”. Han er Abrahams og all de øvrige profeters Gud, Han er Én og fuldstændigt enestående, ikke begrænset af tid og rum. Han er den årsagsløse årsag til alt eksisterende, han lader sig ikke begrænse eller definere: transcendent, immanent, retfærdig og nådefuld. Det er Ham, der i sin Almagt skabte verden, som Han opretholder indtil dommedag på den yderste dag.

 

3. Koranen er en mundtlig åbenbaring af guddommelig oprindelse

Muslimer tror, at Gud ned gennem tiden har sendt profeter til menneskeheden, så de kunne overlevere Hans budskab, indtil den sidste af dem, Muhammed, ”profeternes segl” i det 7. århundrede. Koranen er Guds autentiske ord skænket til Muhammed og forklaret af ham. Hans erklæringer og handlemåde er som model for muslimer blevet bevaret i Profetens Sunna (tradition). De to [Koran og sunna/min tilføjelse] udgør sammen den fundamentale basis for islamisk tro, lov og livsstil.

 

4. Vi tror på alle Guds profeter

Muslimer nærer same respekt for alle de profeter, der gik forud for Muhammed, inklusive Moses og Jesus. De er overbeviste om, at Koranen genoprettede og bekræftede den rene monoteisme som den fundamentale sandhed ikke blot for Abraham, men for alle Guds profeter.

 

(…)

 

5. Mænd og kvinder har det samme mål i livet

Muslimer hvad enten de er mænd eller kvinder, har det samme formål med livet: at anerkende Gud, at tjene Ham og at adlyde hans befalinger. Dette hjælper til at sikre lighed, frihed, retfærdighed, barmhjertighed og fremgang på jorden.

 

1. Islam er tro, etiske normer, social orden og en måde at leve på

Islam er hverken fuldstændigt koncentreret om det hinsides eller udelukkende optaget af den materielle verden. I stedet lærer den en mellemvej (wassatiya). I og med muslimer er orienteret mod Gud, så er de teocentriske. Men de søger det bedste af begge verdener. Derfor er islam på én og samme tid en tro, etiske normer og en måde at leve på. Uanset hvor de befinder sig, så forventes muslimer på det globale plan aktivt at bidrage til almenvellet og at udvise solidaritet med deres brødre og søstre i troen.

 

10. Islamisk lov er relevant for muslimer bosat i Vesten

Muslimer kan bosætte sig over alt i verden, forudsat at de har frihed til at opfylde deres fundamentale religiøse forpligtelser. Principielt forpligter islamisk lovlære muslimer i Vesten til at respektere den lovmæssigt bestemte orden. På den baggrund må det, at søge om enten visum eller opholdstilladelse eller en nyt nationalitetstilhørsforhold betragtes som indgåelsen af en kontrakt, der skal respekteres af den muslimske minoritet.

 

11. Muslimer anerkender den lovlige orden, som Forfatningen garanterer

Uanset om de er tyske borgere eller ej, så accepterer de muslimer, der er repræsenteret ved ZMD, Den Føderale Tyske Republiks lovlige orden, som er garanteret i Grundloven, lovens styre, magtdeling og flerparti demokrati, universel stemmeret og valgbarhed. Af samme grund accepterer de også enhvers ret til at ændre religiøst tilhørsforhold, at komme til en anden religion, eller til ikke at have en religion overhovedet. Koranen forbyder al tvang i trosspørgsmål.

 

12. Vi prøver ikke at skabe et klerikalt teokrati

Vi prøver ikke at skabe et klerikalt teokrati. I stedet hilser vi det eksisterende system i Den Føderale Tyske Republik velkommen, hvor stat og religion forholder sig harmonisk til hinanden.

 

13. Der er ingen modsigelse mellem Islams lære og de vestlige kernemenneskerettigheder

Der er ingen modsigelse mellem individets guddommelige rettigheder, der har sin grund i Koranen, og så kernerettighederne i Vestens Menneskerettighedsdeklaration. Også vi støtter hensigten med at beskytte individet mod statens magtmisbrug. Islamisk lov kræver ens behandling af det, der er ens, og tillader en uens behandling af det, der ikke er identisk. Den islamiske lovs krav om, at man skal underkaste sig den gældende retsorden, omfatter også tysk lovgivnings holdning til ægteskab, arv og såvel civil som kriminalret.

 

(…)

 

15. Det er nødvendigt at skabe en europæisk muslimsk identitet

Koranen opfordrer igen og igen folk til at bruge deres intellekt og dets evne til observation. Anskuet på den måde er Islams budskab rationelt, et faktum der har sparet islam for de alvorlige sammenstød mellem religion og videnskab, som historien ellers kender til. Det er i forlængelse af denne tradition, at vi støtter en nutidig læsning af Islams kilder, der både inddrager de nuværende særlige problematikker og udviklingen af en særlig europæisk muslimsk identitet.

 

17. Reduktion af fordomme ved gennemsigtighed, åbenhed og dialog

ZMD betragter det som en af sine hovedopgaver at skabe en tillid på hvilken man kan basere konstruktiv sameksistens mellem den muslimske befolkning og majoriteten samt andre minoriteter. Dette stiller krav om reduktion af de gældende fordomme gennem information, transparens, åbenhed og dialog.

 

(…)

 

19. At integrere sig samtidig med at man opretholder den islamiske identitet.

ZMD fremmer den muslimske befolknings integration i samfundet i det omfang den ikke skader deres islamiske identitet. Derfor støtter det alle bestræbelser for minoritetens bedre sproglige tyske uddannelse og for nemmere adgang til tysk statsborgerskab.


20. Et værdigt liv midt i samfundet

I tilgift påtager ZMD sig den opgave sammen med alle andre islamiske organisationer i Tyskland at forsikre, at muslimerne her fører et værdigt islamisk liv indenfor Grundlovens rammer og den eksisterende lovlige orden.

Dette kræver f.eks:

 • Introduktion af religiøs instruktion i de tyske skoler på tysk.
 • Oprettelse af akademiske professorstillinger til uddannelse af islamlærere og imamer
 • Tilladelse til at bygge moskeer i byområder.
 • Autorisation til kaldet til bøn med højtalere.
 • Skolers respekt for den islamiske klædedragt
 • Muslimers indvælgelse i de eksisterende råd, der kontrollerer medierne.
 • Tilladelse til at slagte i overensstemmelse med Islams ritual, som besluttet i 2001 af Den Føderale Domstol.
 • Muslimers indvælgelse i hærens korps af præster.
 • Muslimers religiøse assistance på hospitaler og sociale institutioner.
 • Officiel respekt for muslimernes to religiøse helligdage.
 • Skaffe gravpladser til islamisk begravelse.

 


21. Politisk neutralitet

ZMD er politisk neutral. Stemmeberettigede muslimer vil give deres stemme til de kandidater, som støtter muslimers rettigheder og mål mest, og som viser den største forståelse af islam.

 

Oversat fra engelsk af S. Lindhardt

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk