Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Union des Organisations Islamiques De Frances principper

Taget på adressen:

http://www.uoif-online.com/v3/spip.php?article19

UOIFs principper

For at være i samklang med egne foranstaltninger og ideer tror UOIF på nødvendigheden af fælles aktion, samarbejde og koordination mellem alle, som arbejder for det muslimske samfunds interesser i Frankrig.
Dette medfører åbenhed, ydmyghed og respekt i forholdet til de øvrige. Samt nødvendigheden af tilnærmelse til det civile samfund, myndighederne og de religiøse og moralske autoriteter. Den islamisk-kristne dialog kan eksempelvis indebære et vigtigt skridt mod en bedre gensidig forståelse og en bedre dialog.

Da problemer og misforståelser altid udgør en fælde i en kompleks social kontekst, er det eneste anvendelige middel dialog, forklaring og pædagogisk anstrengelse. UOIF afviser derfor alle foranstaltninger, der ikke er funderet i disse principper.

UOIF er en uafhængig instans. Organisationen er i sine aktiviteter, meninger og attituder udelukkende dikteret af at varetage det franske muslimske samfunds interesser og bekymringen for orden, harmoni og velfærd i det franske samfund.

 

 

Islams lære

UOIF hylder en islamisk lære som lægger vægt på principper som imødekommenhed, den erklærede vilje til ændring, anerkendelsen af forskellighed, tolerance og anerkendelse af de øvrige, der hylder andre overbevisninger. UOIFs islamiske lære er baseret på nedenstående regler.

Forståelse baseret på islam

UOIF kender til den samfundsmæssige kontekst og anvender denne viden i tolkningen af teksterne. Islams lære skabes af de franske muslimer, fordi læren altid udformes i de forskellige samfunds forskellige epoker. Islam er således hverken importeret eller dekreteret.
Hvis de religiøse principper er uforanderlige, så ændres deres hensigter og manerer mm afhængig af det omgivende samfund. UOIF slår til lyd for en forståelse baseret på tekstgrundlaget i en interaktion med den eksisterende kontekst.
(…)

Praktikken som kilde til islam

Den islamiske praktik er afledt af den overordnede islamiske forståelse. Den korrekte forståelse af islam manifesterer sig i den praktik. (…) Hvis den religiøse tekst er hellig og uforanderlig, så forbliver dens tolkning et menneskeligt anliggende, der kan gøres til genstand for kritik. Denne forståelse kræver en kontekstualisering af den islamiske praksis, og den tillader derfor muslimerne at finde løsninger på deres vanskeligheder, så de kan praktisere deres kult.

(…)

Respekten for laicité

Muslimerne tilslutter sig princippet om laicité som det er defineret i Frankrigs juridiske teksterog forsvaret af staten. En laicité der lovpriser tolerance, åbenhed og generøsitet, og som accepterer den religiøse formulering; og dette såvel offentligt som privat.

(…)

 

Basis for UOIFs relationer

Med ikke-muslimer

Disse relationer sker i lydighed overfor principperne for det nationale broderskab: respekt, tolerance og troskab overfor vort samfunds velfærd og blomstring.

Med Frankrigs muslimer

Diversitet og pluralisme karakteriserer den franske form for islam. Men forenede i troskab. Det er denne pluralismens og enhedens vej, som UOIF er aktivt engageret i.

Med de offentlige myndigheder

Siden sin oprettelse har UOIF arbejdet for og opretholdt relationer til de offentlige myndigheder. Disse relationer baserer sig på åbenhed, frihed og uafhængighed.

Med den muslimske verden

Oprettelsen af en fransk islam har været og er UOIFs primære mål. Det er ud fra denne forforståelse, at UOIF baserer sit forhold til den islamiske verden, idet bevægelsen insisterer på sin uafhængighed og sin afvisning af underordning, dyrker UOIF samarbejdet med de muslimske lande og den fælles erfaringsudveksling.

Afvisning af at importere konflikter udefra

UOIF har fuld forståelse for andre menneskers vanskeligheder, men UOIF afviser at man i Islams navn skal lade fremmede problemer og konflikter invadere fransk grund, ligesom organisationen også afviser udnyttelsen af disse problemers eller konflikters mulighed for at skade muslimer i Frankrig med samt den franske orden og alle franskmænds sikkerhed.
De fremmede konflikter må finde deres løsning i en respekt for international lov, og dette skal ske med bistand fra lande som stræber efter frihed og retfærdighed.
Hvis forsvaret for en sag er legitimt, så bør det ikke udvikle sig til en konflikt i vort samfund.

 

Tekst 18 | Oversigten over kildetekster | Tekst 20

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk