Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Uddrag af Letlands forfatning af 15. februar 1922

Letlands folk har gennem sin frit valgte grundlovgivende forsamling vedtaget følgende forfatning:

 

Kapitel I

Generelle bestemmelser.

1. Letland er en uafhængig demokratisk republik.

2. Den lettiske stats højeste myndighed ligger hos Letlands folk.

3. Den lettiske stats territorium udgøres af Livland, Latgale, Kurland og Semgallen inden for grænser afstukket ved internationale traktater.

4. Det lettiske flag er karmoisinrødt med en hvid stribe.

 

Kapitel II

Den lovgivende Saeima

5. Saeimaen består af et hundrede repræsentanter for folket.

6. Saeimaen vælges ved almindelige, lige, direkte og proportionelle valg.

7. Letland er opdelt er i særlige valgdistrikter og antallet af medlemmer af Saeimaen, som vælges i hvert distrikt, skal fastsættes i forhold til antallet af stemmer i det pågældende distrikt.

8. Alle lettiske borgere af begge køn med alle rettigheder, som på den første valgdag er fyldt 21 år, har stemmeret.

9. Enhver lettisk borger, som på den første valgdag er fyldt 21, kan vælges til Saeimaen.

10. Saeimaen vælges for en periode af tre år. (…)

32. Medlemmerne af Saeimaen må ikke, hverken personligt eller for anden person, modtage statslige kontrakter eller koncessioner. Denne paragrafs bestemmelser gælder også ministre, selvom de ikke er medlemmer af Saeimaen. (…)

 

Kapitel V

64. Saeimaen og også folket har ret til at lovgive i overensstemmelse med de procedurer og i en den strækning, som defineres af denne forfatning.

65. Lovforslag kan indleveres til Saeimaen af Præsidenten, Regeringen, Saeimaens udvalg, af mindst fem medlemmer af Saeimaen eller i overensstemmelse med den procedure, som udstikkes af denne forfatning, af en tiendedel af vælgerne.

66. Hver år før finansårets begyndelse skal Saeimaen fastlægge et budget for statens indtægter og udgifter på baggrund af et forslag fra Regeringen.

Hvis Saeimaen træffer beslutninger, som medfører udgifter, der ikke er medtaget i budgettet, skal denne beslutning også bevilge midler til at dække disse udgifter.

Efter hvert finansår skal Regeringen forelægge et revideret regnskab for statens udgifter til godkendelse for Saeimaen.

67. Saeimaen fastsætter størrelse af Statens væbnede styrker i fredstid. (…)

70. Præsidenten skal proklamere vedtagne love på følgende måde:

"Saeimaen (det vil sige Folket) har vedtaget og Præsidenten har proklameret følgende lov: (lovens tekst).  (…)

76. Saeimaen kan ændre forfatningen i samlinger, hvor mindst to tredjedele af medlemmerne af Saeimaen deltager. Ændringerne skal vedtages i tre behandlinger med et flertal af mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer."

77. Hvis Saeimaen ændrer forfatningens paragraf et, to tre eller seks, skal disse ændringer, for at de kan træde i kraft, forelægges en national folkeafstemning."

 

Tekst 10 | Oversigten over kildetekster | Tekst 12

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk