Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Revolutionen i 1905

Uddrag af resolutionen fra de radikale nationalisters møde den 27.-29. november 1905. Mødet fandt sted i Tartu Universitets aula, og resolutionen kendes derfor som aula-resolutionen.

 

Mødet af folkets repræsentanter finder, at den uudholdelige og ophidsende tilstand, som hersker i Rusland, kun kan forbedres ved, at det nuværende voldsregime væltes af den revolutionære befolkning. Vi repræsentanter opfordrer i dette revolutionære øjeblik alle medborgere i byerne og på landet til med alle midler at bekæmpe det nuværende voldsregime. Blandt kampens værktøjer bør følgende særskilt nævnes:

 1. Det revolutionære lokalstyre bør straks indføres, både i byerne og på landet. De enkelte revolutionære lokalstyrer indgår i en landsomfattende enhed.

 2. Repræsentanter for det nuværende regime og dettes institutioner skal ubetinget boykottes og i alle sager skal klares gennem nye tilsvarende lokale myndigheder.

 3. Ølbutikkers, kroers, monopol-butikkers (: spiritusbutikker) samt bryggeriers og brænderiers virksomhed skal straks tvangsmæssigt bringes til ophør.

 4. Værnepligt skal med alle folkets til rådighed stående midler boykottes.
  a) Rekrutterne skal blive hjemme. Hvis man vil føre dem bort med magt, skal de forsvares ved forenet kraft og efter en organiseret plan.
  b) Der må ikke til militæret gives kvarter, vogntjeneste, forplejning eller anden form for støtte.
  c) Der må drages omsorg for, at jernbanen ikke fragter soldater.

 5. Alle penge skal tages ud af bankerne og de statslige spareklasser. papirpenge og statspapirer skal straks ombyttes med guld.

 6. Alle skatter, som går til riget eller landet (: altså til den russiske forvaltning i Estland eller Livland), som f.eks.
  a) landgilde, ridderskabsskat, post- og vejtjenestepligt, stationspatent og andre skatter, og endvidere
  b) gods- og kirkeskatter, skal ikke betales.
  c) Kommunale skatter skal fordeles af det nye lokalstyre efter en progressiv skala.

 7. Ledelsen af skolerne skal overdrages til det nye lokalstyre. Undervisningen skal straks overgå til at foregå på modersmålet. Russisk skal kun være et skolefag.

 8. De gamle domstole skal, som alle nuværende regeringsinstitutioner, boykottes. I deres sted skal der indføres nye domstole, hvis medlemmer er valgt af folket.

 9. For at forsvare de i øjeblikket eksisterende rettigheder og for at skaffe nye, skal så stor en del af folket som muligt bevæbnes. I landsognene skal udgifterne til folkeværnet (militsen) dækkes af sognet og i byerne af købstaden.

 10. Hvis en generalstrejke sættes i værk, skal vi støtte den med alle de til rådighed stående midler, der kan forhindre regimets funktion. 11. Der bør arbejdes af alle kræfter for at gennemføre følgende krav:
  a) Fuldstændig frigivelse af politisk forfulgte.
  b) Militær tilbagetrækning fra Manchuriet (:Manchuriet er et område i det nordøstlige Kina, hvor Rusland stadig holdt tropper efter nederlaget til japanerne i den russisk-japanske krig 1904-1905). c) Afskaffelse af militær retspleje, krigsretter, dødsstraf og enhver form for administrativ selvtægt. d) fuldstændig demobilisering og hjemsendelse af militæret og overgivelse af militærets udrustning til folket.

 

Tekst 1 | Oversigten over kildetekster | Tekst 3

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk