Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

C.N. David taler på stænderforsamlingen om ejendomsret over slavegjorte (1844)

Christian Georg Nathan David (1793-1874) stiftede den danske avis Fædrelandet, som udkom første gang i 1834. Fædrelandet blev toneangivende blandt borgerskabet i Danmark og var præget af liberalistiske ideer i debatten om en fri forfatning. David var også medstifter af Slavekomitéen af 1839. David var meget kritisk over for Peter von Scholtens administration af De Dansk-Vestindiske Øer. I kildeteksten taler David ved Stænderforsamlingen1 om, hvorvidt ejendomsretten bør gælde for ejerskab af slavegjorte mennesker.

Uddrag fra Poul Erik Olsen: Fra ejendomsret til menneskeret,i: Fra slaveri til frihed – det dansk-vestindiske slavesamfund 1672-1848. Nationalmuseet, 1998, side 31.

 

Nu kan vistnok ingen mene mere end jeg, at man bør holde ejendomsbegrebets ukrænkelighed i hævd – men kan ejendomsbegrebet ligefrem anvendes på 'ejendom af slaver'? Ejendomsrettens påberåbelse for slavebesiddelsen, som man kalder det, forekommer mig at indeholde en indre modsigelse. Ejendomsretten har sit fundament i personligheden; thi, uden at være i betrygget besiddelse af den ejendom, som man erhverver, uden at kunne lade den gå i arv til sin afkom og til sin slægt, og uden at have den frie dispositionsret over den, savner man garantien for sine personlige kræfters størst mulige udvikling – uden ejendomsret har jeg ikke den fuldstændige brug af min personlighed. Men, når ejendomsretten er begrundet i personligheden, eller når den overalt finder anerkendelse for personlighedens skyld, så må det også være klart, at ejendom over en anden personlighed er en uting!

 

 Oversigten over kildetekster | Tekst 38 

 

Stænderforsamlingerne var forsamlinger,  hvor repræsentanter for de forskellige grupper i samfundet (stænder) kunne diskutere politik og på den måde lufte deres idéer for kongen og kancelliet.

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk