Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sophie Petersen om slaveriet (1946)

Sophie Petersen (1885-1965) var cand.mag. i geografi og naturhistorie samt lektor og forfatterHun udgav adskillige værker, herunder lærebøger, og hun rejste en del, bl.a. til de gamle danske tropekolonier. Hendes hovedværk er Danmarks Gamle Tropekolonier fra 1946. Værket omhandler alle de danske kolonier. I samtiden blev Sophie Petersens værk modtaget med begejstring af både anmeldere og læsere, og er blevet citeret gentagne gange over årene, bl.a. i Johannes Brøndsteds Vore Gamle Tropekolonier fra 1952-1953, men også i nutiden. Som 'national fortælling' har Petersens værk været en grundsten i synet på de danske kolonier. I uddraget skriver Sophie Petersen om forholdene på de danske slaveskibe i forhold til andre nationers.

Uddrag fra Sophie Petersen: Danmarks Gamle Tropekolonier. H. Hagerup, København 1946, side 233.

 

Af 17.113 Negre, som i Løbet af 12 Aar udskibedes fra de danske Etablissementer paa Guineakysten, døde 2706 paa Rejsen, d.v.s 15pCt, og af 2004 Skibsfolk, som i Aarene 1777-90 havde Ansættelse paa danske Slaveskibe, døde 691. Og saa var Forholdenee paa de danske Skibe endda bedre end paa de hollandske og engelske; kun hos Portugiserne havde Slaverne det bedre end hos alle andre Nationer, her var en vis Frihed og Lighed, de var aldrig lænkede og blev heller ikke stuvede sammen i de store Rum største Delen af Dagen, men havde Lov til at færdes frit paa Skibene, og der var næsten aldrig Uroligheder blandt dem. De portugisiske Slaveskibe medførte altid en Præst, og saa snart Slaverne kom om Bord, blev de døbt, fik et Krucifiks om Halsen og var nu gode Kristne, som skulde behandles taaleligt. Det folkefattige Portugal var i sine Kolonier nødt til at blande sig med den indfødte befolkning, fordi det ikke selv kunde levere et større Menneskemateriale til Kolonisation, og stod derfor helt igennem i godt Forhold til de farvede.

Efter Ankomsten til St. Thomas blev Slaverne godt bespist og smurt ind i Palmeolie, for at de kunde se velnærede og velplejede ud, naar de fremstilledes paa Markedet, og paa selve Auktionsdagen trakteredes de med Brændevin og ekstra Forplejning.

Slavehandelen var en gammel og almindelig anerkendt Form for Handel i Afrika, og det vakte derfor stort Røre paa Kysten, da Danmark i 1792 forbød Slavetransporterne til Vestindien.

 

Tekst 9 | Oversigten over kildetekster | Tekst 11

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk